POLÍTICA INTEGRADA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

EL CIFP JOAN TAIX és un centre públic i dependent de la Conselleria d’Educació i Cultura del GOVERN DE LES ILLES BALEARS, que inicia la seva activitat a sa Pobla com a centre de nova creació a partir del curs 2007/2008, amb una oferta de Formació Professional i de programes de Qualificació Professional Inicial.

Com a referents del centre s’han adoptat el Model Europeu de gestió de l’EFQM, i les normes internacionals ISO 9001 i ISO 14001, perquè entenem la qualitat com una part fonamental de la nostra filosofia i estratègia, i som conscients de la importància d’una bona gestió ambiental per prevenir la contaminació i minimitzar l’impacte de la nostra activitat damunt el medi.

Per això adoptem els següents compromisos i directrius:

  • El treball ben fet i la millora contínua de les nostres activitats, dels serveis que donem i dels processos de treball, mitjançant la planificació, el desenvolupament i la revisió.
  • Aportar valor als alumnes, al personal del centre i als grups d’interès, escoltant la seva veu i procurant satisfer les seves expectatives.
  • Alinear els nostres processos i projectes amb la missió institucional, la seva visió i les seves estratègies, procurant actuar conforme a les conductes que es recullen en la formulació dels valors.
  • Adoptar metodologies de treball basades en la cultura de l’evidència, la gestió a partir de dades i la disciplina del treball en equip.
  • Complir amb la legislació i reglamentació ambiental vigent aplicable, així com amb qualsevol compromís ambiental que el centre pugui subscriure.
  • Promoure l’eficàcia energètica.
  • Aplicar en els nostres processos i activitats les 3R’s: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.
  • Treballar amb proveïdors i contractistes que apliquin normes ambientals coherents amb la nostra política.
  • Utilitzar criteris ambientals en els processos de planificació i presa de decisions.
  • Informar al personal i alumnes de les repercussions de la nostra activitat sobre l’entorn, així com dels efectes ambientals associats a les nostres activitats.

Aquests compromisos i directrius s’evidencien en els plans anuals a través de la formulació i el compliment dels objectius. Els objectius del centre seran quantificables i mesurables a través d’indicadors i el seu nivell de compliment serà avaluat periòdicament.

Totes les persones del centre accepten aquest compromís i la seva responsabilitat en el compliment dels requisits establerts en el sistema integrat de gestió de la qualitat i el medi ambient, així com de participar activament en la millora de la qualitat i la gestió i l’assoliment dels objectius institucionals.

La direcció del centre facilitarà tots els mitjans i la formació necessària per al desenvolupament amb èxit de les activitats.

Comparteix