PROJECTE TIC

El CIFP Joan Taix participa en el projecte “XARXIPELAG” / “EDUC@IB” de la Conselleria d’Educació i Cultura. Un professor coordina aquest projecte.

Les xarxes que s’instal·len en els centres del Projecte Xarxipèlag es basen en el sistema operatiu de xarxa Windows 2003 Server. Cada centre es constitueix com un domini de Windows 2003. Els equips que conformen el domini són:

 • El servidor controlador de domini.
 • Una màquina de virtualització, també anomenada servidor VMWare, que conté tres servidors virtuals: un servidor de configuracions, un proxy-caché i un balancejador de càrrega.
 • Una instal·lació d’equipament Wi-Fi (punts d’accés Wi-Fi i varis switch especials).
 • Els PCs de les aules d’informàtica i de les altres dependències del centre, les impressores, el router (ADSL) i altres dispositius addicionals.

Les principals característiques de funcionament són:

 • Necessitat de validació per contrasenya per entrar en qualsevol dels terminals de la xarxa del centre.
 • Perfils d’usuari mòbils, centralitzats en el servidor, per tal de garantir una independència del lloc de feina dins la xarxa del centre. En          qualsevol terminal de la xarxa, l’usuari ha de trobar el seu escriptori personal de feina.
 • Polítiques centralitzades per màquina i per grup d’usuaris. Les polítiques són directrius que permeten configurar, de manera centralitzada, els diferents equips de la xarxa i especificar què poden fer, en aquests equips, els diferents usuaris de la xarxa.

El servidor del centre fa les funcions següents:

 • Controlador del domini. Contendrà la base de dades dels usuaris de la xarxa, els fitxers de polítiques i els perfils dels usuaris.
 • Servidor de fitxers. Els usuaris de la xarxa disposaran d’espai en el disc dur del servidor per guardar els seus treballs.

S’apliquen les directrius i recomanacions establertes per la Conselleria d’Educació i Cultura.

Es donarà suport constant als usuaris (alumnat, professorat, personal no docent …) i se seguirà fent el manteniment preventiu i correctiu adequat.

Es té previst seguir amb el quadern del professor digital, mitjançant la plataforma DRIVE de Google, tant pel registre d’activitats com pel registre de qualificacions i pel registre de les activitats tutorials. Cada professor tindrà accés als seus registres, mentre que l’equip directiu tindrà accés a tots els registres.

També es fa servir la plataforma DRIVE de Google com a gestor d’enquestes.

També es realitza la reinstal·lació del sistema operatiu i de les aplicacions adients en tots aquells ordinadors que ho requereixin.

Se seguirà donant suport informàtic al CEPA Sa Pobla.

Es vol dur a terme una racionalització en les IP que actualment s’usen dins del domini.

Es realitza un manteniment constant de la pàgina web del centre www.cifpjoantaix.cat, dotant-la de noves funcionalitats quan es considera oportú.

Es fa servir la plataforma MOODLE subministrada per la Conselleria.

ACTUACIONS CURS 2016-2017

 • Es seguira migrant la pagina web del centre al CMS WordPress, el qual admet un disseny responsiu.
 • En la mesura que sigui possible es renovarà aquell equipament que es consideri obsolet.
 • S’ha d’actualitzar el sistema operatiu de les maquines sempre que el hardware ho permeti.
 • Potenciació de la tecnologia GOOGLE DRIVE. Durant el curs 2016-2017 es seguira sincronizant totes les carpetes compartides en el nigul (DRIVE) ofert per GOOGLE. Això possibilitarà compartir recursos amb els usuaris, permetent als que accedeixin a la informació des de qualsevol ordinador amb accés a Internet i posteriorment que els canvis realitzat s’actualitzin en la carpeta compartida resident en el domini IESSAPOBLA. S’han d’avaluar aspectes de seguretat i de carrega del volum de sincronització de la informació (les tasques de sincronització es realitza el vespre, quan no hi ha ningú al centre, de tal manera que l’amplada de banda no es veu compromesa).
 • La connexió a Internet, en moltes ocasions, es torna lenta. S’ha de valorar la contractació d’un nou ADSL o accés a Internet.
 • L’actual LAN del CIFP Joan Taix comença a estar sobrepoblada; coexisteixen una gran varietat de dispositius connectats a la xarxa: ordinadors, impressores, routers, switches, maquines virtuals, acces points, nas, etc. Cadascun d’aquests dispositius consumeixen una IP i actualmente l’actual rang 10.216.155.0/24 quasi esta totalment exhaurit. Es fa necessari, doncs, racionalitzar tota la xarxa. Inicialment per aquest curs 16/17 es planteja com a objectiu fer un inventari detallat de tots els dispositius connectats a la xarxa. Un cop fet aquest inventari, se n’ha de fer un analisi d’aquest i conseqüentment redisenyar la xarxa del centre. En aquest diseny s’ha de valorar entre d’altres:
  • Creació de diferent xarxes o subxarxes, dividint els diferents equipaments en funció dels seus usuaris (administración, professorat, alumnat)
  • Instal·lació d’una maquina que actui com a router, tallafocs, proxy… fent us del software PFSENSE
  • Nou controlador de domini amb més funcionalitats (servidor d’impressió, servidor d’actualitzacions…)

 

 

Comparteix