PROJECTE MEDIAMBIENTAL

Per al curs 2011/2012 ja tenim les tasques per a la implantació de la Norma ISO 14001:2004 de gestió ambiental assumides i adherides al sistema de Gestió de la Qualitat que ja fa temps tenim al centre, i per primera vegada comencem el curs parlant de política integrada de gestió de la qualitat i ambiental.

La direcció torna a anomenar com a Responsable de Medi Ambient a Beatríz Blanquer Santamaria, membre del departament d’activitats agràries, i també es manté la Comissió ambiental formada pel Director del centre i la responsable de medi ambient i, amb tres hores de dedicació setmanal per tal de dur endavant totes les tasques respecte a la gestió ambiental del centre. A aquesta comissió si hi afegeix Cati Sans, administrava del centre, que ajudarà a fer les gestions amb les institucions.

DEFINICIÓ OBJECTIUS AMBIENTALS CURS 2011/2012:
A) EN EL PRESENT CURS L’OBJECTIU FONAMENTAL DE LA COORDINACIÓ AMBIENTAL ÉS PASSAR SATISFACTÒRIAMENT L’AUDITORIA EXTERNA PER A LA CERTIFICACIÓ EN ISO 14.001

METES  ACCIONS A DESENVOLUPAR RESPONSABLE TERMINI RECURSOS
Completar el pla d’acció després del diagnòstic inicial Desenvolupar les gestions pendents CMA Tot el curs
Implementació MP09 Gestió ambiental Identificació i avaluació dels aspectes ambientals (PR0901) CMA 1r trimestre BBDD
Control operacional (PR0902) CMA Tot el curs REGISTRES
Divulgar el control dels aspectes ambientals Instal·lar un dinamòmetre per a pesar els residus sòlids urbans CMA / Manteniment 1r trimestre 50,00 €
Retolar el magatzem de residus tòxics, indicant clarament el contingut dels bidons i donar les instruccions als diferents departaments del centre CMA / Manteniment 1r trimestre Cartells plastificats
Xarrades als alumnes a través de les tutories de divulgació dels cartells Tutors 2n i 3r trimestre Canons projectors
Sensibilitzar el personal docent, no docent i alumnes Difusió de les instruccions de treball: gestió de residus, bones pràctiques ambientals i ús i emmagatzematge de productes químics CMA 2n trimestre Cartells
Distribució de les instruccions de treball en llocs estratègics del centre CMA 2n trimestre Cartells
Xarrada ambiental al personal del centre (pla de formació). Accions tutorials CMA / Tutors 3r trimestre Presentacions
Campanya de sensibilització de bones pràctiques CMA 3r trimestre Cartells petits
Auditoria interna Acord amb l’empresa Sinergies com auditora interna CMA / Qualitat 3r trimestre 1.000,00 €
Auditoria Externa Contractació d’AENOR Direcció 3r trimestre 2.000,00 €

Després de la identificació i l’avaluació dels aspectes ambientals del centre en condicions normals, anormals i d’emergència, hem obtingut per al curs 2011/2012 els següents aspectes significatius:

  • Renou de la maquinària del departament d’agràries.
  • Consum del gasoil de la caldera de calefacció.
  • Consum d’energia elèctrica.
  • Consum d’aigua potable.
  • Emissions dels motors de combustió interna del departament d’agràries.

B) ACONSEGUIR UN ESTALVI EN EL CONSUM DE: GASOIL, ELECTRICITAT I AIGUA

METES ACCIONS A DESENVOLUPAR RESPONSABLE TERMINI RECURSOS
Racionalitzar l’ús de la calefacció
  • Connectar la calefacció de tot el Bloc B
  • Posar-la en marxa, només quant la temperatura l’exigesqui
  • Funcionament amb unes franges horàries restringides
Responsable de gestió econòmica 1r i 2n trimestre Posada en marxa (600,00 €)
Aprofitar energia solar Connexió de les plaques solars fotovoltaiques Dep. Electricitat 1r trimestre
Instal·lació de les plaques solars tèrmiques per encalentir l’aigua dels tallers de perruqueria Dep. Electricitat 2n i 3r Trimestre 2.000,00 €
Racionalitzar el rec del centre Connexió del programa CERES, al aljub Dep. Agrària 1r trimestre

C) DISSENYAR UNA TAULA D’INDICADORS DE RESULTAT D’ALGUNS DELS ASPECTES AMBIENTALS MÉS SIGNIFICATIUS

METES ACCIONS A DESENVOLUPAR RESPONSABLE TERMINI RECURSOS
Controlar els consums absoluts Elaborar REGISTRES de control MD0902__ CMA Tot el curs
Utilitzar una magnitud relativa Càlcul de les hores lectives de totes les ofertes del centre CMA 3r Trimestre
Elaboració d’un REGISTREd’indicadors de resultat Dissenyar un MD0902__ CMA 3r Trimestre

D) TAULA DE TASQUES I RESPONSABILITATS

PROCEDIMENT REFERENCIA TASCA A REALITZAR PERSONA RESPONSABLE PERIODICITAT REGISTREASSOCIAT
 PR0901 Avaluar els aspectes ambientals  CMA  Octubre  Base dades (Acces)
Definir objectius ambientals relacionats amb els aspectes ambientals significatius  CMA Primer trimestre  DC090101 Pla anual de gestió ambiental
Fer un seguiment dels objectius ambientals a la CCG CMA Final de curs Acta de reunió
PR0902 Control de consums CMA Mensual MD090201
Seguiment de residus perillosos CMA Semestre MD090202
Revisió del magatzem de residus perillosos (ordre i neteja) CMA Mensual
Recepció justificants entrega RP dels gestors per entregar al CMA Margalida Simó / Lina Quan pertoqui
Seguiment de residus urbans del punt verd Margalida Simó / Lina 2 vegades a la setmana MD090203
Crear i distribuir normes sobre gestió de residus, ús i emmagatzematge de PQ i bones pràctiques ambientals CMA Anual, a tots els departaments NM090201
NM090202
NM090203
Actualitzar llistat productes químics de cada departament i recopilació de les fitxes de seguretat Caps de departaments i responsable de neteja Al principi de curs i quan s’adquireix algun producte nou LI090201
Actualitzar llistat equips amb gasos refrigerants CMA Al principi de curs i quan es canvia algun equip LI090202

PR0702 Controlar que se fan les revisions externes dels equips i instal·lacions quan toqui Tomeu Martorell i CMA Mensualment DC070203
Verificació equips de mesura Resp. legionel·la Anual MD070207
PR0703 Repartir Taula emergències ambientals pels diferents departaments CMA Primera vegada i si hi ha canvis NM070306
Programar i realitzar un simulacre d’incendi i un d’emergència ambiental Prevenció / CMA / Direcció Anual Informe simulacre
PR0402 Actualització legislació d’aplicació al centre Cap d’estudis / CMA / Sinergies Anual, com a mínim LI040202
PR0603 Documentar les comunicacions ambientals externes CMA Quan pertoqui LI060301

Comparteix