PROJECTE DE QUALITAT

Assolida la implantació d’un sistema de gestió de qualitat al nostre centre amb l’obtenció del certificat acreditatiu d’AENOR de la norma ISO 9001:2008, el centre, en base a la millora contínua com eix fonamental de gestió del mateix, vol millorar aquest sistema i per això les fites que ens plantegem són

OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS 2011/12
1. Manteniment i seguiment del Sistema de Gestió de Qualitat segons la norma ISO 9001:2008

  • Es realitzarà una auditoria externa per obtenir una renovació del certificat ISO 9001:2008.
  • Possibilitat de que l’auditoria externa també es fagi damunt el sistema de Gestió de Gestió ambiental.
  • Actualització de la pagina web del centre pel que fa al Sistema de Gestió.
  • Revisió del PR0303 i PR0305 per unificar les accions correctores i preventives del PR0305 dins el PR0305 i redefinir el PR0305 passarà a ser PR0305 Gestió de la millora.
  • Les següents millores:
PROCÉS MILLORES I/O MODIFICACIONS
PR0201 ACOLLIDA Introduir un indicador de control de la comunicació dels pares a la jornada d’acollida
PR0202 PROGRAMACIÓ Realitzar el seguiment de programacions per intranet
PR0202 PROGRAMACIÓ Penjar les programacions a la pàgina web
PR0204 AVALUACIÓ Renovar les enquestes de valoració de mòduls (puntuació i nous items i eliminació d’altres)
PR0205 ORIENTACIÓ I TUTORIA Elaborar un guió per a les reunions setmanals dels tutors
PR0205 ORIENTACIÓ I TUTORIA Elaborar un document de control dels % d’assistència dels alumnes acumulat
PR0205 ORIENTACIÓ I TUTORIA Elaborar un document a emplenar pels tutors on es faci un seguiment del grup i dels alumnes individualment
PR0206 FCT Realitzat el seguiment dels indicadors de control digitalment via internet
PR0103 ORGANITZACIÓ DEL CURS Elaborar un protocol d’absentisme
PR0303 GESTIÓ DE NO CONFORMITATS, ACCIONS CORRECTORES I PREVENTIVES Integrar en el PR0303,el tractament de les accions correctores i preventives i redefinir el PR0305 com a gestió de la millora

2. Nou macroprocés

Implantació aquest curs de un nou macroprocés MP09 Gestió Ambiental i integració d’aquest dins el Sistema de Gestió, el que suposarà apart del desenvolupament de totes les funcions del nou macroprocés i el seus procediments respectius, l’actualització de tota la documentació del Sistema per integrar totes les referencies de gestió ambiental que afectin a tots els altres macroprocessos i procediments.

Observacions

  • La CCP serà l’òrgan de desenvolupament i seguiment del projecte.
  • El coordinador de Qualitat és considerat un membre més de l’Equip Directiu donada la importància que dona el centre al Sistema de Gestió Total basat en Qualitat
Comparteix