FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, en el seu apartat tres de l’article únic, introdueix l’apartat 10 en l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i crea els cicles de Formació Professional Bàsica dins de la Formació Professional del sistema educatiu, com a mesura per facilitar la permanència dels alumnes i les alumnes en el sistema educatiu i oferir-lis més possibilitats per al seu desenvolupament personal i professional. Aquests cicles inclouen, a més, mòduls relacionats amb els blocs comuns de ciències aplicades i comunicació i ciències socials que permetran als alumnes i les alumnes assolir i desenvolupar les competències de l’aprenentatge permanent al llarg de la vida per prosseguir estudis d’ensenyament secundari postobligatori

ESPECIALITATS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

CICLE FORMATIU DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA EN ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA MÒDULS I DISTRIBUCIÓ HORÀRIA CURRÍCULUM
CICLE FORMATIU DE FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA EN PERRUQUERIA I ESTÈTICA MÒDULS I DISTRIBUCIÓ HORÀRIA CURRÍCULUM

Comparteix