PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

Ordre de la Conselleria d’Educació de 24 de març de 2009 per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 19 de juny de 2008 per la qual es dicten instruccions de funcionament dels programes de qualificació professional inicial en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2008/2009
Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 8 de juny de 2009 per la qual es dicten instruccions de funcionament dels programes de qualificació professional inicial en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2009/2010
Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 7 de juny de 2010 per la qual es dicten instruccions de funcionament dels programes de qualificació professional inicial, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2010/2011
Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 26 de maig de 2011 per la qual es dicten instruccions de funcionament dels programes de qualificació professional inicial, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2011/2012
Informe de la DGOIFP sobre la la implicació de recursos humans en el projecte d’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a les Illes Balears
Esborrany de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de xx de xxx de 2012 per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a les Illes Balears
Instruccions per al funcionament dels programes de qualificació professional inicial per al curs 2012/2013
Comparteix