ADMISSIÓ

Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 10 de març de 2010, per la qual es regula el procés d’admissió i matriculació dels alumnes als centres sostinguts amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2010-2011
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 18 d’abril de 2008 per la qual es regula el procediment d’admissió i de matrícula de l’alumnat als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en la modalitat d’ensenyaments presencials als centres educatius de les Illes Balears
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 19 de maig de 2008 de modificació de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 18 d’abril de 2008 per la qual es regula el procediment d’admissió i de matrícula de l’alumnat als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en la modalitat d’ensenyaments presencials als centres educatius de les Illes Balears
Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 18 de maig de 2010 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional per al curs escolar 2010-2011
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 8 de març de 2011 per la qual es du a terme la convocatòria del procés d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat per al curs 2011-2012
Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 20 de maig de 2011 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional per al curs escolar 2011-2012
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de maig de 2012 que regula la convocatòria del procés d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de programes de qualificació professional inicial (PQPI) i batxillerat per al curs 2012-2013
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de juny de 2012 per la qual es regula el procediment d’admissió i de matrícula als mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial i als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen en règim d’ensenyament presencial als centres educatius de les Illes Balears
Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 8 de juny de 2012 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial i als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2012-2013
Resolució del director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 12 de març de 2013, per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2013-2014 respecte els processos d’admissió i matriculació d’alumnes per als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, mòduls voluntaris de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i batxillerat
Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 29 de maig de 2013 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial i als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2013-2014
Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 6 de juny de 2014 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2014-2015
Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 27 de maig de 2016 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2016-2017

 

Comparteix