ENQUESTES OBERTES

 

PROCEDIMENT CODI – NOM DOCUMENT
PR0101 REVISIÓ I DIFUSIÓ DE L’OFERTA EDUCATIVA MD010102 – VALORACIÓ DIFUSIÓ INTERNA
MD010103 – VALORACIÓ DIFUSIÓ EXTERNA
PR0201 ACOLLIDA MD020101 – ENQUESTA ACOLLIDA ALUMNES
PR0202 PROGRAMACIÓ MD020201 – FULL DE SEGUIMENT DE PROGRAMACIONS
MD020202 – REVISIÓ PROGRAMACIONS
PR0203 ACTIVITAS D’AULA MD020301 – REGISTRE ACTIVITAT D’AULA DIGITAL
MD020302 – INDICADORS D’ACTIVITATS D’AULA DIGITAL
PR0204 AVALUACIÓ MD020401 – ENQUESTA VALORACIÓ MÒDULS
PR0205 ORIENTACIÓ I TUTORIA MD020502 – QUADERN DE TUTORIA
MD020505 – ENQUESTA ALUMNES TUTORIA
MD020506 – ENQUESTA TUTORS-ES
PR0206 FCT MD020605 – ENQUESTA ALUMNAT FCT
MD020606 – ENQUESTA EMPRESES FCT
PR0307 MESURA DE LA SATISFACCIÓ DE CLIENTS I PERSONAL MD030701 – ENQUESTA SATISFACCIÓ ALUMNAT
MD030702 – ENQUESTA SATISFACCIÓ PERSONAL DOCENT
MD030703 – ENQUESTA SATISFACCIÓ PERSONAL NO DOCENT
MD030704 – ENQUESTA SATISFACCIÓ FAMILIES
MD030705 – ENQUESTA VALORACIÓ INICIAL REUNIÓ PARES I MARES
MD030706 – DADES VALIDACIÓ ENQUESTES
PR0601 ACOLLIDA DEL PERSONAL MD060102 – ENQUESTA VALORACIÓ ACOLLIDA PERSONAL
PR0602 FORMACIÓ MD060206 – ENQUESTA VALORACIÓ FORMACIÓ
PR0703 PREVENCIÓ I TRACTAMENT D’EMERGÈNCIES MD070301 – QÜESTIONARI SIMULACRE PROFESSORAT
ENQUESTES LINGÜÍSTIQUES ENQUESTA SOCIOLINGÜÍSTICA PROFESSORS
ENQUESTA SOCIOLINGÜÍSTICA ALUMNES
ENQUESTA SOCIOLINGÜÍSTICA PERSONAL NO DOCENT
Comparteix