DC050302 CATÀLEG DE PROCESSOS

 

PROCESSOS OPERATIUS

OFERTA EDUCATIVA, MATRICULACIÓ I PLANIFICACIÓ MP01
Revisió i difusió de l’oferta educativa PR0101
Matriculació PR0102
Organització del curs PR0103
ENSENYAMENT – APRENENTATGE MP02
Acollida PR0201
Programació PR0202
Activitats d’aula PR0203
Avaluació PR0204
Orientació i tutoria PR0205
Formació en centres de treball ( FCT PR0206

PROCESSOS ESTRATÈGICS

ESTRATÈGIA I PLANIFICACIÓ ANUAL                                MP05
Missió, visió i valors PR0501
Polítiques PR0502
Pla estratègic PR0503
Planificació anual PR0504
Elaboració i revisió del projecte anual PR0505

PROCESSOS DE SUPORT

MESURA, ANÀLISI I MILLORA      MP03
Seguiment i mesura de cursos i processos PR0301
Suggeriments, queixes i reclamacions PR0302
Gestió de no conformitats, accions correctores i    PR0303
Revisió del sistema PR0304
Gestió de la millora PR0305
Auditories internes PR0306
Mesura de la satisfacció de clients PR0307
GESTIÓ DOCUMENTAL MP04
Elaboració del Manual de Gestió PR0401
Control de la documentació i requisits legals PR0402
Control dels registres PR0403
GESTIÓ DE PERSONES MP06
Acollida del personal PR0601
Formació PR0602
Estructura organitzativa i comunicació interna PR0603
GESTIÓ DE RECURSOS MP07
Assignació de recursos PR0701
Manteniment d’instal·lacions i equips PR0702
Prevenció i tractament d’emergències PR0703
GESTIÓ DE COMPRES I PROVEÏDORS MP08
Compres PR0801
Selecció de proveïdors PR0802
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL MP09
Identificació i avaluació d’aspectes mediambientals PR0901
Control operacional PR0902
Comparteix