APLICADOR DE PRODUCTES FITOSANITARIS

Es refereix als fitosanitaris que indiquen a l’etiqueta “USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES”. S’exceptuen els productes fitosanitaris posats a la venda en envasos unitaris per a l’ús domèstic a l’exterior dels habitatges. (Veure art.48 RD 1311/2012)

Aplicador a hotels: “fan feina a la seva pròpia empresa” = Prestació de serveis d’aplicació de productes fitosanitaris amb mitjans terrestres Usuari professional responsable dels tractaments terrestres
 Aplicador a hotels (assalariat) Qualificat: Usuari professional responsable dels tractaments terrestres

Bàsic: personal auxiliar de tractaments terrestres

Aplicador a tercers = Prestació de serveis d’aplicació de productes fitosanitaris amb mitjans terrestres Qualificat: Usuari professional responsable dels tractaments terrestres

Bàsic: personal auxiliar de tractaments terrestres

Venedors a particulars (tipus “Hiper Centro”) (cap de venda i personal base) Queda eximit del que disposa el RD 1311/2013 el personal dels distribuïdors les tasques dels quals no incloguin la venda ni la manipulació de productes fitosanitaris per a ús profesional (art. 17.2 RD 1311/2013)

-Si comercialitzen fitosanitaris d’ús reservat a agricultors i aplicadors professionals “, els requisits són els establerts per als subministradors de mitjans de defensa fitosanitària

Venedors a professionals =subministradors de mitjans de defensa fitosanitaria (Veure art. 18.1 RD1311/2013) Qualificat: per al personal que intervingui directament en la venda de productes fitosanitaris d’ús professional, i capaciten per proporcionar la informació adequada sobre el seu ús, els seus riscos per a la salut i el medi ambient i les instruccions per mitigar els riscos esmentats.

Bàsic: per al personal auxiliar de la distribució que manipuli productes fitosanitaris.

Art.22. Requisits de formació en la distribució.

1. A partir del 26 de novembre de 2015, els venedors i el personal auxiliar de la distribució de productes fitosanitaris per a ús professional han d’estar en possessió del carnet corresponent per exercir com a tals, segons el que estableix l’article 17.1.

2. L’obligació dels distribuïdors, venedors i altres operadors comercials de productes fitosanitaris de disposar d’un tècnic amb titulació universitària habilitant, segons el que estableix l’article 40 de la Llei, s’ha de complir tenint en compte els requisits que estableix l’article 13.

 

Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris (BOE 223 de 15-09-2012)

Sol·licitud d’inscripció ROPO

 

Comparteix